Vastuullisuus on tapa toimia – ihmisyyden merkitys ei katoa tulevaisuudessakaan

25.2.2022

Yritysmaailmassa vastuullisuus liittyy moneen asiaan. Rakennusalan yrityksen tulee toimia vastuullisesti niin ympäristön, turvallisuuden, laadunhallinnan kuin kestävien materiaalivaihtoehtojenkin osalta, sosiaalista vastuuta unohtamatta. Parhaimmillaan vastuullisuus lähtee yrityksen arvoista ja näkyy kokonaisvaltaisesti sen toimintatavoissa.

Sisärakentamisen pitkän linjan asiantuntija Inlook on perheyhtiö, joka tänäkin päivänä, 55 vuotta perustamisensa jälkeen, pohjaa toimintansa samoille arvoille kuin alussa. Yrityksen perusarvoja ovat henkilöstön arvostus, ammattiylpeys, edelläkävijyys, ja asiakaslähtöisyys. Yritystä johdetaan edelleen perheestä käsin, ja perustaja Erkki Hiltusen lapsenlapset Nanni ja Ilmari Hiltunen ovat olleet mukana hallituksen toiminnassa vuodesta 2016 asti.

”Inlookin arvomaailma perustuu pitkälti laatuun; asiat tehdään kerralla kunnolla ja hyvin. Perinteitä kunnioitetaan ja niiden pohjalta suunnataan katse tulevaisuuteen”, kertoo Ilmari Hiltunen.

Inlook Groupissa vuonna 2018 toteutetun vastuullisuusläpikäynnin myötä vastuullisuutta alettiin yhtiössä tarkastella systemaattisemmin. Nanni Hiltusen mukaan yrityksessä havahduttiin huomaamaan, että monia asioita on tehty alusta lähtien oikein ja vastuullisuuden periaatteita noudattaen. Raportti vahvisti, että vastuullisuus on vahvasti osa Inlookin arvomaailmaa ja toteutuu tietyissä asioissa pitkälti luontaisesti.

Laatu rakentuu ihmisten varaan

Inlookin menestyksen kiistaton tekijä on henkilöstö. Hiltusten tahtotila on pitää hyvät tekijät talossa koko työuran ajan. Sosiaaliseen vastuuseen liittyvät sekä henkilöstön terveys, viihtyvyys työssä, kehitys- ja koulutusmahdollisuudet että tapaturmariskien minimointi. Läpinäkyvyys on osa henkilöstön arvostusta; asioista pitää tiedottaa ja keskustella avoimesti. Johto kokee vastuuta työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan.

”Ihmiset takaavat yrityksen menestyksen. Me haluamme näyttää, että edustamalla omia arvojamme ja toimimalla eettisesti oikein voimme tehdä porukalla hyvää tulosta ja edesauttaa kestävää kehitystä”, sanoo Ilmari Hiltunen.

Inlookille on tärkeää pysyä perheyrityksenä sanan varsinaisessa merkityksessä. Pääomistajat ovat sitoutuneet yhtiöön ja haluavat jatkaa sen kehittämistä sukupolvesta toiseen.

Inlookin kilpailuetu markkinoilla perustuu pitkäikäiseen yhteistyöverkostoon. Pitkäaikainen, taitavista ammattilaisista koostuva yhteistyöverkosto mahdollistaa sen, että asiat hoidetaan kerralla kuntoon ilman turhaa säätöä.

Mahdolliset ongelmatilanteet asiakastyössä kohdataan avoimesti ja Inlook kantaa vastuun työstään. Tämä vaatii suoraselkäisyyttä ja ammattiylpeyttä, mutta vastaavasti rakentaa luottamusta, joka kestää myös mahdolliset ongelmatilanteet.

Kohti tulevaa

Vastuullisuus on keskeinen teema Inlookin uudessa strategiassa, ja sidottu myös toimivan johdon tavoitteisiin. Kierrätys on jo pitkään ollut osa Inlookin toimintaa, ja nyt erityisesti ympäristövastuun huomioimista kehitetään eteenpäin. Omien tuotteiden ympäristövaikutuksia tullaan käsittelemään osana yritystoiminnan kokonaisarviointia.

Kehitys on Inlookilla jatkuvaa ja liittyy vahvasti edelläkävijyyteen. Jatkuvan kehityksen periaate nähdään korkean laadun takeena ja tapana palvella asiakasta yhä paremmin. Toisaalta samanaikaisesti markkinan standardit ja laatuvaatimukset kasvavat. Inlook haluaa myös tulevaisuuden toimintaympäristössä olla se, joka pystyy toimimaan asiakkaan ja markkinoiden ehdoilla ja edistämään uudenlaisia ratkaisuja. Näissä ratkaisuissa elinkaariajattelun merkitys kasvaa jatkuvasti.

”Inlook on oman alansa edelläkävijä ja rautainen ammattilainen; meidän tulee tarjota asiakkaillemme vastauksia ja ratkaisuja tarpeisiin pyytämättäkin. Näiden ratkaisujen tulee samanaikaisesti olla kilpailukykyisiä, kustannustehokkaita ja vastuullisia. Ympäristöystävällisyys ei ole poikkeuksellista luksusta vaan osa toimivaa ratkaisua”, kuvailee Nanni.

Toiminnassaan Inlook pyrkii tarjoamaan asiakkailleen myös luotettavaa tietoa ja työkaluja omien päätösten tekemiseen. Esimerkiksi ympäristösertifikaatit auttavat asiakasta tekemään sekä tarpeenmukaisia että ympäristöystävällisiä valintoja. Rakennusalaa pidetään yleisesti ottaen konservatiivisena, mutta Inlookille tämä on etu; vastuullisuuteen sitoutumalla ja siten edelläkävijyydellä on mahdollista erottautua kilpailijoista. Tulevaisuuden ratkaisuja Inlook lähtee etsimään myös globaaleilta markkinoilta.

Tulevaisuudessa Inlook haluaa olla toimija, joka vie koko rakennusalaa vastuullisempaan suuntaan. Vastuullisuus halutaan huomioida kaikessa toiminnassa ja olla sisärakentamisen edelläkävijä, joka johtaa omalla esimerkillä; konkreettisilla teoilla, jotka näkyvät niin omalle henkilöstölle kuin asiakkaillekin. Lujalla arvopohjalla seisten tehdään tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja ja innovaatioita.